TÜZÜK

I. BÖLÜM : AMAÇLAR ve ANA İLKELER

Madde 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği” adı ile kurulan derneğin merkezi  İZMİR- URLA’dadır. Derneğin kısa adı “360° A.G.” biçimindedir. Derneğin şubesi açılacaktır. 

Madde 2. DERNEĞİN  AMAÇLARI:

360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği’nin amaçları;

Bilim, kültür ve çevre koruma bilinci alanında, ülkemize ve ülkemiz insanına maddi ve manevi katkıda bulunmaktır. Bu amaç için 360 A.G., tarih bilincini, insanımız ve insanlık için sürekli ayakta tutan projeler üretir ve bunları hayata geçirir. 

Bu projeleri üretirken 360° A.G., her zaman bilimsel ölçütü tek ölçüt olarak alır ve konusunda akademik çevrelerce bilinen  ulusal ve  uluslararası güvenirlik kazanmış   bilim adamları, bilim kuruluşları ile işbirliği yapar.

Derneğin amacı,tarih ve deniz tarihi araştırmalarını ve bilimsel çalışmaları tasarlamak, önermek, başlatmak, sonuçlandırmak, desteklemek, gözlemcilik yapmak ve araştırma sonuçlarını ve bilimsel yayınları bilim dünyasına ve kamuoyuna sunmaktır. Bilim dünyasının yöntemlerini kullanarak, insanlığın tarih bilimine ilgi duymasını ve geçmişe bilinçle bakmasını sağlamaya yönelik faaliyet içinde olmaktır.

360° A.G.” nin amacı, denizlerde, içsularda ve kıyılarda; doğal, tarihi ve kültürel çevrenin, öğelerinin araştırılmasına, incelenmesine; doğal kaynakların ve kültürel mirasın korunmasına, çoğaltılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunmaktır.

İnsanlığı etkilemiş olan tarihi olayları, deneysel tarih ve arkeoloji yöntemleri ile yeniden canlandırmak, gerektiğinde her türlü üretimi gerçekleştirmek ( projeler için gerekli olan tekne,bina araç-gereç vb. gibi) bunu yaparken bilimin tüm olanaklarından yararlanmak ve proje sunumlarını, çağdaş yayın ve gösterim teknikleri ile sağlamak derneğin amaçları arasındadır.

360 A.G. bilimsel çalışmalara öncülük etmek için, projelerin ve araştırmaların  sonunda ortaya çıkan bilgilerin derlenmesi yayınlanması, sunulması ve veri tabanlarının oluşturulması için faaliyetler yürütür.

Doğa – deniz – insan – su – tarih – kültür – teknoloji ilişkilerinin araştırılması, toplanması, oluşturulması için incelenmesi, tanınması, tanıtılması ve bunlarla ilgili değerlerin sevdirilmesi, koruma bilincinin yaygınlaştırılması için çalışmaktır.

Dernek amaçlarına uyan konulardaki akademik ya da bağımsız çalışmalara ve projelere maddi ve  manevi destek vermek, işbirliği yapmak; öncelikle tarih canlandırması ve deneysel arkeoloji ile ilgili olmak üzere denizlerde, içsularda, kıyılarda, sualtında bilimsel çalışma yapmak isteyen bilimcilere ve bağımsız-araştırmacılara yardımcı olmak araştırma olanakları yaratmak ve gene bu konularda ileriye dönük eğitim ve  burs çalışmaları yürütmektir.

360 A.G.nin amacı:  aynı amaçla kurulmuş  ve kurulacak, yurt içinde ve yasal izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek, 360 A.G. nin ürettiği proje çalışmalarından ortaya çıkan giderlerine maddi katkı sağlamak ve amaçları doğrultusunda işbirliği yaparak bu konuda hizmet vermektir.

Madde 3. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI:

a) Tarih ve deniz tarihine yönelik her türlü bilimlerarası araştırmalar ve bilimsel çalışmalar.

b) Sualtına yönelik her türlü bilimlerarası araştırmalar ve bilimsel çalışmalar

c) Arkeoloji, deneysel arkeoloji ve su altı arkeolojisi,

d) Su ve Kıyı Ekosistemleri

e) Deniz ve denizcilik tarihinde kaynaklanan ve tarih araştırmalarına yön verecek deneysel çalışmalar,

f) Deniz harp tarihi,

g) Sualtı ve Deniz Biyolojisi ve Ekolojisi,

h) Tarihi ve doğal çevre koruması ve bilincinin yayılmasına yönelik her türlü çalışma,

i) Doğa tarihi araştırmaları,

j) Amaç ve konularına göre belgesel film üretmek,

 Madde 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

360 A.G. amaçlarını gerçekleştirmek için: 

 1. Öncelikle üniversitelerin akademisyenleri ve öğrencileri olmak üzere, orta ve yüksek öğretimdeki öğretmen ve öğrencilerin, deneysel tarih ve arkeoloji alanına  yönlendirilmesi için,destekleyici  ve özendirici çalışmalar yapar.
 2. Deneysel tarih ve arkeolojinin ilgi alanı içindeki konuların araştırılması ve incelenmesi için; bilimsel çalışmaları yapar , araştırma ve keşif gezileri düzenler. 
 3. Üniversitelere, akademisyenlere ,bilimadamlarına ve araştırmacılara yönelik derneğin çalışma konularıyla ilgili olan başlıklarda dönemsel / yaz okulları açar, gezici / yerleşik kurslar düzenler.
 4. Gerekli onay ve izinler alınarak yapılan projelerin  ve bilimsel çalışmaların sonuçlarını kitap, dergi, belleten, bülten, süreli yayınlar, radyo ve televizyon yayınları, video kaset, fotoğraf gibi yazılı ve de görsel ve işitsel araçlarla kamuoyuna duyurur.
 5. Gerekli izin ve onayları alarak; yurtiçinde ve yurtdışında her türlü geziler, sergiler, saydam ve video-film gösterileri, konferanslar, forumlar, seminerler, kurslar, paneller, sunuşlar düzenler veya  düzenleyenlere yardımcı olur. 
 6. Okullarda, ilgili kuruluşlarla, bakanlık bölümlerinde saydam ve film gösterileri, tanıtıcı sunuşlar, sergi ya da benzeri görsel etkinlikler yapar. 
 7. Bilimsel çalışma, koruma ve eğitim amaçlı araştırma, inceleme ,belgeleme ve tarih bilincini oluşturmak için üyelere, okullara, ilgili kişi ve kurumlara gönderilecek yayınlar hazırlar; her tür eğitim kurumunda konuyla ilgili eğitim faaliyetleri düzenler veya yürütülen eğitim faaliyetlerini destekler. 

 1. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmeye yönelik her türlü hizmet ve uygulama projeleri ile çalışmalarını yürütür; Genel Kurul kararıyla, ortaklıklar, iktisadi işletme(ler) ve vakıf(lar) kurar ve yönetmek üzere Yönetim Kuruluna yetki verir.
 2. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, kiralar, kiraya verir, her türlü ayni ve tahsi hakları tesis eder veya ettirir. Her türlü inşaatı yaptırır, taşınır mallar ve haklar satın alabilir. Araştırma, eğitim ve koruma amaçlı olarak; ada, adacık, kıyı kuşağı ve orman tahsisi kabul eder, kiralar ya da satın alır.
 3. Akademisyenlere, bilimcilere ve bağımsız-araştırmacılara eğitim, araştırma bursları, proje ve tez yürütme desteği verir. Araştırma ve koruma projeleri yaptırır. Derneğin amaç kapsamındaki konularda akademik tez hazırlayanları destekler.
 4. Her türlü eğitici, tanıtıcı malzeme ve hediyelik eşyalar, gereçler yaptırır ve dağıtır. Kermesler düzenler, fuarlara katılır.
 5. Yayın, haber ve uygulamalarla ilgili görüşlerini yetkili mercilere, kamuoyuna duyurur; gerektiğinde adli ve idari mercilere başvurur.
 6. Özel ve tüzel kişilerin doğal alanları, denizleri -içsuları, tarihi sit alanlarını korumayla ilgili çalışmalarını olanakları ölçüsünde destekler; derneğin kendisi de çeşitli projeler hazırlayarak bilimsel araştırmalar düzenler; bu amaçla bilimsel laboratuarlar, gözlem evleri, araştırma istasyonları kurar.
 7. İlgili yasa hükümlerine bağlı kalarak, gerekli izinler ve onaylar alındıktan sonra; aynı amaca yönelik uluslararası dernek, kuruluş, akademi ve vakıflara üye olur, ulusal  ve gerekli merciilerin izni ile uluslararası akademik kuruluşlarla işbirliği yapar. Gerektiğinde akademik kuruluşlarla bilimsel çalışmaları yürütmek için protokol ve sözleşmeler yapar.
 8. Gerekli izinler ve onaylar alındıktan sonra; tüm ören- kazı alanlarında, milli parklarda, müzelerde, denizler ve içsularda, sit alanları ve ormanlarda araştırmalar, bilimsel çalışmalar yapar ve konuyla ilgili etkinliklere katılır.
 9. İlgili kuruluş ve kurumlara önerilerde bulunur proje taslakları hazırlar. Kurumlara, şirketlere, kişilere; konusu ile ilgili ve çevre konularında danışmanlık yapar.
 10. Oluşturduğu bilimsel projeler ve kendi konularında; araştırmacıların ve bilimcilerin, kendi adlarına yurtiçi veya yurtdışındaki kongrelere, seminerlere, kurslara, konferanslara, toplantılara katılmaları, bilgi ve deneyim alışverişi yapmaları için nakti ya da ayni destekler yapar.
 11. Gerekli izinler ve onaylar alındıktan sonra; Madde 3 deki  ilgili konuları kapsayan başlıklardaki kitap ve her türlü diğer yayınların, belgelerin toplandığı kütüphaneler, kitaplıklar, belgelikler, müzeler kurar, destek olur.
 12. Dernek, araştırma gruplarınca üretilen projeler, kitaplar, etüdler, film,fotoğraf , yazılı her türlü yayın, düzenlenen sergi , hasılı her türlü fikir ve sanat eserine ilişkin telif hakkını gerekli ve yetkili mercilere tescilletir.

Madde 5. DERNEĞİN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Dernek, amacına ulaşmak için; yasal sınırlamalar dışında,

1.Yurt içi ve yurt dışından, miktar ve değeri kısıtlanmamış para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallara ihtira hak ve beratlarına, lisans, imtiyaz ve telif haklarına, marka, model, resimlere know-how gibi gayrimaddi ve maddi haklara gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olabilir ve kullanabilir, sözleşmeler yapabilir ve sözleşmeleri gerektiğinde fesih edebilir.

2.Derneklere ilişkin yasa hükümleri uyarınca, sahip oldukları üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir taşınır ve taşınmaz malları alıp satabilir, inşa edebilir, ifraz ve tevhit edebilir, devir ve ferağ edebilir; kendi alacakları için başkalarının ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde her türlü rehin ve ipotekler, irtifak hakları tesis ve bunları tecdit temdit, tebdil ve fek edebilir, kira akitleri yapıp bunları tapuya tescil ettirebilir, kira sözleşmelerini devralabilir ve/veya devredebilir taşınmazların gelirlerini toplayabilir ve dernek amaçları doğrultusunda harcayabilir.

3.Dernek mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ve/veya gelirlerini bir yada bir çok kez dernek amaçları doğrultusunda yatırımda kullanabilir, dernek amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları dernek amaçları doğrultusunda yönetebilir ve bunlara ilişkin tasarrufta bulunabilir dernek amaçları doğrultusunda menkul değerleri alabilir ve derneğin amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satabilir. 

4.Derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçindeki ve yasal izin alındığında yurtdışındaki dernekler,vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapabilir, bunlardan yardım alabilir, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapabilir, gerek gördüğünde bu anlaşmaları fesih edebilir taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabul edebilir.

5.Medeni Kanun hükümleri gereğince kâr ve spekülasyon amacı olmamak ve dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak koşulu ile her türlü ayni ve/veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrımenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi irtifaklar tesis edebilir ve bu haklarını kullanabilir, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri alabilir, geçerli banka kefaletlerini kabul edebilir derneğin amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alabilir, kefalet rehin, ipotek ve diğer güvenceleri verebilir, derneğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan dernek amaçları doğrultusunda gelir elde edebilir.

6.Derneğe amaçları doğrultusunda gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir bunları doğrudan işletebilir ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirebilir, derneğin amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat, sponsorluk ve benzeri sözleşmeleri yapabilir, gerektiğinde bunları fesih edebilir, eğitim merkezleri açabilir.

7.Dernek üyelerini, derneğe hizmet sözleşmesi ile bağlı olanları ve derneğin amacını gerçekleştirmesi için gönüllü olarak çalışan kişileri yurt içinde ve yurt dışında masraflarını karşılamak suretiyle lisans ve lisans üstü eğitime, sertifika programlarına, doktora, master programlarına gönderebilir, dernek amaçlarında gerekli ve kullanılacak geliri sağlama amacıyla eğitim programları düzenleyebilir.

8.Dernek amaçları doğrultusunda ki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla; merciilerden yasal izin almak koşuluyla ve kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı,eğitim amaçlı veya oluşturmuş olduğu projelerdeki materyalleri-tekne,özel deney aleti maket, model vb. desteklemek için ve eğitim  amaçlı atölye, işlik, labaratuar vb. gibi tesisler kurabilir ve işletebilir. 

9.Dernek amacı doğrultusunda dergi,gazete,kitap,broşür ve benzeri yayınlar yapabilir ,bu yayınların dağıtımını gerçekleştirebilir,gerekli yasal izinler alınabildiği takdirde görsel ve işitsel medya ve iletişim kanalları ve araçları ile ilgi olarak radyo ve televizyon ve benzeri istasyonları kurarak amaçları doğrultusunda yayınlar yapabilir,sair radyo ve televizyonlar için amaçları doğrultusunda programlar hazırlayabilir.

10.Yasal mercilerden izin almak şartıyla dernek üyelerinin birlikteliklerini ve dinlenmelerini sağlamak için dernek adına lokal açar, lokal için taşınmaz mal kiralamak veya satın alıp lokali işletir.( 5253 sayılı dernekler kanununun 26. maddesi hükmü uygulanır.)

Dernek, amacını gerçekleştirmek için yapacağı iş ve işlemlerde Atatürk İlke ve İnkilaplarına bağlı olacak ve siyasetle uğraşmayacaktır.
Dernek, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, yasa ,tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranamaz. Hiçbir resmi kurum ve kuruluşun yetki ve görev alanı içine giremez. Dernek, bu yetki, sorumluluk ve gelirlerini kanunla yasaklanan amaçlar doğrultusunda kullanamaz.

Madde 6. DERNEĞİN FAALİYET ALANI 

Dernek; Eğitim ve araştırma alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.  

Madde 7. DERNEK KURUCULARI:

Derneğin kurulmasını gerçekleştirmiş üyelere özgü, yaşamları boyunca verilmiş, bir tüzüksel konumdur. Kurucu Üyeler, herhangi bir kurulda yer almamış olsalar bile, Yönetim Kurulunun ve diğer alt-kurulların/yarkurulların toplantılarına dinleyici olarak katılabilirler. Yönetim Kurulunun isteği durumunda Denetleme Kurulunun ve gerekli görülen bazı üyelerin de katılımı sonucunda oluşacak genişletilmiş Yüksek Danışma Kurulu toplantılarında yer alabilirler. Kurucu Üyeler için, derneğin ücretli etkinliklerinde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek miktar kadar indirim yapılabilir.

 DERNEK SİMGESİ – LOGOSU

II. BÖLÜM : ÜYELİK KURALLARI

Madde 8. ÜYE TÜRLERİ

a) Kurucu Üye

b) Asal(Asli) Üye 

c) Onursal Üye

Madde 9. ASAL ÜYELİK KOŞULLARI

Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi derneklere üye olma hakkına sahiptir. Yazılı aolarak yapılacaküyelik başvurusu tüzükte başkaca bir düzenleme yoksa dernek yönetim kurulunca en çok   OTUZ (30) Gün içinde karara bağlanır. Sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye  Üye Kayıt Defterine kaydedilir. (4721 sayılı Türk Medeni Kanunun’nun 64. Maddesi)

Madde 10. ÜYELİKTEN AYRILMA 

Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır.

Madde 11. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ

Dernek tüzük ve amaçlarına aykırı davranış gösterenler, ya da Derneğin onuruyla bağdaşmayacak davranış ve yıkıcı tutum içinde bulunanlar, yıllık ödentiyi vermeyen üyeler, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

III. BÖLÜM : KURULLAR VE BİRİMLER

Madde 12. DERNEK KURULLARI

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu 

c) Denetim Kurulu

Madde 13. GENEL KURUL

Dernek Genel Kurulu, her üç(3) yılda bir olağan olarak Kasım ayında toplanır ve seçme hakkına sahip üye sayısının yarıdan bir(1) fazlasının katılması ile Dernek merkezinin  bulunduğu yerde çalışmalarına başlar.

Madde 14. GENEL KURULA  ÇAĞRI  USULÜ

Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı olan üyeler en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri, ve gündemi bir gazete ilanı verilerek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle  toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arsındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

(31 Mart 2005 tarihli ve 25772 saylı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinin 14.Maddesi) 

Madde 15. GENEL KURUL TOPLANTI  İLKELERİ

Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir. 

15.1. Genel Kurula katılacak, tanımı 16.1 de yapılmış olan üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Listesi” ndeki adların karşısına imza atmak koşuluyla toplantıya girebilirler. İmzalanan dizelgeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

15.2. Genel Kurul, Sekreterin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir başkan,bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir.

15.3. Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az ondabiri(1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkin konuların gündeme konulması zorunludur.

15.4. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

15.5. Genel Kurulda karar yeter sayısı, Genel Kurula katılanların yarıdan bir(1) fazlasıdır. Ancak, Ana Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayıları aranır.

15.6. Merkez Genel Kurul Toplantısında Şubeler, her şube tarafından seçilecek olan ve her şubenin 10 (on) asal üyesine karşılık 1 (bir) saylav üye (delege) ile temsil edilir. Her temsilci üyenin 1 (bir) oy kullanma hakkı vardır. 

Madde 16. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin sözkonusu olmadığı ya da biran önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir(1) ay içinde toplantıya çağırılır.

16.1. Dernek üye sayısının beştebiri(1/5) nin, konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu,

16.2.Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda oy çoğunluğu ile alacağı kararı,

16.3. Denetleme Kurulunun, Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oy birliği kararı.

16.4. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul Toplantısı yöntem ve ilkelerine göre yapılır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (10/1) tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 17. GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

17.1. Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ve Dernek Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

17.2.Çalışma Dönemi Çalışma Programı ile Yıllık Bütçe Yönetmeliği, Gelir ve Gider Çizelgelerini görüşüp onaylamak,

17.3.Çalışma dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulu asal ve yedek üyelerini seçmek,

17.4. Geçen çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulu çalışma bildirgesi ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini; Denetleme Kurulunun Denetim Raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmek,

17.5. Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

17.6. Dernek üyeliğinden çıkarılan kişilerin, Yönetim Kurulu yaptırımına öngörülen süre içinde yapılan karşı çıkışları konusunda son karara varmak, 

17.7. Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması, ortaklıklara girilmesi, iktisadi işletmeler kurulması, vakıf veya şirketlerle işbirliği konularında verilen Genel Kurul kararlarının yürütülüp uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki vermek,

17.8. Gerekli izinler alındıktan sonra; Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak,

17.9. Derneğin dağılmasına ve malvarlığının devri veya dağıtılmasına karar vermek,

17.10.Dernek amaçlarına yönelik, gerekli diğer konularda karar vermek.

Madde 18. YÖNETİM KURULU

Derneğin yetkili organı bulunan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.

18.1.Yönetim Kurulu, üç (3) yıllık süre için seçilmiş  beş(5) asil ve beş(5) yedek üyeden oluşur; gizli oy, açık döküm ve sayımla seçilirler. Seçimlerden önce Genel Kurul, Yönetim Kurulu asal ve yedek üye sayısını saptar. Yedek üyeler en fazla oy alan üyeler arasından seçilir.

18.2.Yedek Üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için; Genel Kurul bir(1) ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.

18.3.Yönetim Kuruluna aday olabilmek için, üyenin dernekte enaz iki(2) tam yılını doldurmuş olması ve de tüzükte belirtilen alt-çalışma kurullarında / yarkurullarda / araştırma gruplarında / çalışma birimlerinde / yürütme kurullarında enaz bir(1) yıl boyunca etkin görev almış olması istenir. 

Madde 19. YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ

Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

19.1. Yönetim Kurulu seçimini izleyen altı(6) gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir Dernek Başkanı, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sözcü(sekreter), bir Sayman ve Dernek amaç ve görevleri konuları ile ilgili sözcüler seçmek yoluyla işbölümü yapılır.

19.2. Yönetim Kurulu 3 ayda bir toplanır ve gereğinde Olağanüstü Toplantı yapabilir.

19.3. Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir(1) fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur. 

19.4. Yönetim Kurulu, Dernek Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

Madde 20. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

20.1. Türkiye Cumhuriyeti Yasaları bu Ana Tüzük Hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; Genel Kurul Kararlarını uygulamak,

20.2. Derneği, Dernek Başkanı aracılığıyla temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,

20.3. Çalışma Dönemi Çalışma Programı ile Yıllık Bütçe Yönetmeliği, Gelir ve Gider Çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,

20.4. Geçen çalışma döneminin Çalışma Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Çizelgelerini hazırlamak,

20.5. Dernek Başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve görev konularından uzaklaşan bu Ana Tüzük Hükümleri ve Genel Kurul Kararlarına aykırı davranış ve tutum, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gerekeni yapmak, cezaları vermek, yaptırımları belirlemek ve uygulamak,

20.6. Danışma Kurulu Üyelerini seçmek ve önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek,

20.7. Yönetim ve görev konuları doğrultusunda görev yapacak alt-kurullar, yar-kurullar, alt çalışma birimleri, araştırma grupları kurmak; kişileri atamak ve raporları ve işlevleri hakkında gereken kararları almak, 

20.8. Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,

20.9. Genel Kurulun onayıyla; Ortaklık, iktisadi işletme, Vakıf ve Yardımlaşma Sandığı, Kooperatif kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,

20.10. Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,

20.11. Dernek Ana Tüzüğünde öngörülen yönetmelikleri; araştırma gruplarının, çalışma yar-kurullarının ve birimlerinin, alt kurulların yönetmeliklerini yapmak, uygulanışını gözlemek ve gerektiğinde güncelleştirmek,

20.12. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

20.13. Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve Dernek Malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yeni Yönetim Kuruluna teslim etmek,

20.14. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse; Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir(1) ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç(3) kişiyi bir(1) ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

20.15. Dernek amaç ve görevlerine yönelik, gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak.

Madde. 21 DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu, üç(3) asil ve üç(3) yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca üç(3) yıl için gizli oy, açık sayımla seçilir. Bu kurul, dilediği zaman ve altı(6) ayı geçmeyen aralıklarla Dernek Yönetmeliğine göre denetleme görevini yapar ve sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna, toplandığında da Genel Kurula sunar. Görev ve yetkileri, Dernekler Yasasındaki gibidir.

Madde 22. GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen OTUZ (30) GÜN içinde yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi (EK 3) ve ekleri yöetim kururlu başkanı tarafından Mülki İdare Amirliğine verilir. 

a)Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,


b)Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde bulunan dernekler tarafından iki suret olarak verilir.


Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.


Sandığı bulunan dernekler, sandıklarına ait genel kurul sonuç bildirimini bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirirler.


Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu dernekler birimlerince incelenir. Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi ilgili derneklerden istenir. Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır.

(31 Mart 2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi  Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinin 17. Maddesi)

IV. BÖLÜM : YÜRÜTME BİRİMLERİ

Madde 23. YÜRÜTME BİRİMİ

Yönetim Kurulunun gözetim ve denetiminde; amaçlar doğrultusunda ve ana tüzük hükümleri kapsamında, Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini profesyonel çerçevede ücretli olarak gerçekleştirir. Dernek organlarının kararlarını uygular; lokal ve tesislerin kurulması ve işletilmesini gerçekleştirir. İktisadi işletmeler ve vakıflarla, mülki makamlarla, kamuoyuyla Derneğin ilişkilerini yürütür. Yürütme Birimi, öncelikle bir Muhasebe Birimi kurar ve işlerliğe sokar.

Madde 24. YÜRÜTME BİRİMLERİ GÖREVLERİ

Dernek bütçesiyle, amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde profesyonel esaslara göre çalışan Yürütme Birimi görevlileri Yönetim Kurulunca atanır. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Sekreterler, İdari Sorumlular, Araştırma ve Koruma Projeleri Sorumluları, Eğiticiler, Birim ve Grup Sorumluları, Program Sorumluları ve Ofis Personeli yürütme birimi görevlilerini oluşturur. Yürütme Birimi görevlilerinin yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir. Yönetim Kuruluna doğrudan bağlı olarak çalışırlar.

Madde 25. UZMAN DANIŞMANLAR

Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere Çevre, Sağlık, Teknik, Mali ve Hukuk alanında ve Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü diğer konularda ve bilim dallarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla atanırlar.

V. BÖLÜM : GELİRLER VE MALİ HÜKÜMLER

Madde 26.  DERNEĞİN  GELİRLERİ  

 1. Giriş Ödentisi : Üyelik için başvuran aday üyenin, Yönetim Kurulunun üyeliğe alınma onayından sonra bir alındı belgesi karşılığı  olarak yatırdığı paradır. Bu paranın miktarı Genel Kurul’ca 20 TL (yirmi) olarak belirlenmiştir. Her Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunun veya tüzükte belirtilen yeterli sayıyı sağlayan üyelerin önerisi ve Genel Kurulun onayıyla belirlenir. Kişinin üyeliğe alınması, giriş ödentisinin  verilmesinden sonra kesinleşir. Giriş Ödentisi tek ödemede alınır, parçalı ödeme kabul edilemez.
 2. Yıllık Ödenti: Her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilenler için ödenmesi öngörülen tutardır. Yıllık üye ödentisi  her yıl için 50 TL (elli) belirlenmiştir. Bu yıllık ödenti niceliği, her Genel Kurulda günün koşullarına göre belirlenir. Yıllık Ödeme, Yönetim Kurulu’nun öngördüğü, onayladığı biçimde ve süre içinde parçalı olarak ödenebilir. Ödenti, ençok üç(3) parça olarak bölünür. 
 3. İlgili onay ve izinler alınarak, Dernekçe yapılan gösteri, konferans(konuşmalar), çekiliş / piyango, kermes, temsil, eğlence, davet, spor yarışması, kurs(alışım), seminer(toplu çalışma), sunuş, gezi, konser gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,
 4. Bağışlar ve yardımlar,
 5. Derneğin yürüteceği hizmet ve koruma projelerinden elde edilen gelirler,
 6. Dernekçe yapılan yayınlardan elde edilen gelirler,
 7. Derneğin gerekli izinleri alabildiği takdirde, çalışma konuları ile ilgili amacını gerçekleştirmek için kuracağı, sualtına ve doğaya yönelik araştırma ve eğitim birimleri, labarotuarlar, iktisadi işletmeler, lokal işletmesi, ortaklıklar ve tesislerden elde edeceği gelirler.
 8. Derneğin taşınır veya taşınmaz demirbaşlarını kiraya vererek mal varlığından kazanacağı gelirler.

Madde 27.  GELİR VE GİDER BELGELERİ

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Ek-13’te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ek-14’te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ek-15’te yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

(31 Mart 2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi  Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinin 38. Maddesi

Madde 28. DEFTER TUTMA ESASLARI 

Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, kamu yararına çalışma statüsü bulunan dernekler ile yıllık brüt gelirleri beş yüz bin Türk Lirasını aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.

Şubesi bulunan derneklerin bilânço esasına göre defter tutmaları halinde, birinci fıkrada belirtilen hadlere bakılmaksızın, bu derneklerin şubeleri de bilânço esasına göre defter tutarlar. Her halde dernekler ile şubelerinin aynı esasta defter tutmaları zorunludur.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler.

Bilanço esasına geçen dernekler, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerlerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler.

Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.

TUTULACAK DEFTERLER

Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir

1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir

1) (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin denekler biriminden ya da noterden onaylı olmaları zorunludur. 

(31 Mart 2005 Tarihli ve 27772 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinin 31. Ve 32. Maddeleri) 

VI. BÖLÜM : YEREL ÖRGÜTLENMELER ; ŞUBELER

Madde 29. ŞUBE  KURULUŞU

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu 

Dernek gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla denek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Şubeler tüzel kişiliği olamayan dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Madde 30. ŞUBE ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER 

Şubenin organları genel kurul yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Genel kurul şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu beş asıl beş yedek denetim kurulu üç asıl üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. 

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan diğer hükümler mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır. 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği 

Şubeler genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. 

Genel kurul şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu beş asıl beş yedek denetim kurulu üç asıl üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Şubelerin olağan genel kurulu 3 yılda bir Eylül ayı içersinde şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. 

Şubeler genel sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. 

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olamsı durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1) arta kalan üye sayısı 10 dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kururlu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. 

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevlerinden ayrılırlar.

VII. BÖLÜM : DİĞER HÜKÜMLER

Madde 31. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.  Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 32. YAYINLANACAK BİLDİRİLER VE BENZERİ YAYIMLAR

Yayınlanacak bildiri, bildirge, demeç ve benzerlerinde; bunların yayınlanması kararına katılan Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır. Yukarıda adı geçen türdeki yayınlar dağıtımından yirmidört(24) saat önce Alındı Belgesi karşılığında Cumhuriyet Savcılığı ve mahallin en büyük Mülki Amirliğine verilir.

Madde 33. DERNEĞİN GENEL KURUL KARARI İLE FESHİ VE HÜKÜMLERİ

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve 

denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları,  Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesine devredilir. 

Madde 34. YÖNETMELİKLER

a) Personel Özlük Hakları Yönetmeliği 

b) Genel Muhasebe ve Bütçe Yönetmeliği

c) İktisadi İşletme Yönetmeliği

d) Araştırma Grupları, Çalışma Birimleri ve Yönetsel Alt-Kurullara / Yarkurullara ilişkin yönetmelikler 

e) Bilim Kurulu Yönetmeliği

f) Şubeler Yönetmeliği

Madde35. HÜKÜM EKSİKLİĞİ 

Dernek, Tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nun hükümlerine tabidir.

Madde. 36 GENEL KURUL KARARLARINA İTİRAZ

(4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 83. Maddesi )  Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye karar tarihinden başlayarak  BİR AY içinde, toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak BİR AY içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak ÜÇ AY içinde, MAHKEMEYE başvurmak suretiyle kararın İPTALİNİ isteyebilir.  Diğer organların kararlarına karşı dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe İPTAL DAVASI açılamaz. Genel Kurul kararlarının yok veya MUTLAK BUTLANLA hükümsüz sayıldığı durumlar SAKLIDIR.

Madde 37. DERNEKLERİN SANDIK KURMALARI

Dernekler tüzüklerinde öngörülmek ve sağlanan KARI  üyelerine aktarmak şartı ile üyelerinin YİYECEK, GİYECEK gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal hizmetlerini, kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını  karşılamak amacı ile SANDIK kurabilirler.  Sandıkların kuruluş ve çalışma esasları İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’nca hazırlanacak  YÖNETMELİKLE  belirlenir.

Madde 38. GEÇİCİ  MADDELER  

Derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan mevcut yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Mevcut  Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı                           Görevi             

Osman Erkurt                             Başkan

Serim Paker                                Başkan yardımcısı

Sidar Duman                              Sekreter  

Arife Binnur Ödik                     Asıl üye                                      

Mualla Erkurt                            Sayman    

Madde 39.  İÇ DENETİM

Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarınada denetim yaptırılabilinir.Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan  kaldırmaz. Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,defter,hesapve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutlup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna  ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu,üyelerin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi,yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.(5253 sayılı dernekler kanununun 9. maddesi )

Madde 40.   GELİR VE GİDERLERDE USUL İLE DERNEK DEFTERLERİ

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi BEŞ YILDIR.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile basılır.Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlarile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.(5253 sayılı dernekler kanununun 11. maddesi )

Madde. 41

Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin, para mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para,mal ve hakları,mahkeme kararıyla  Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’ne devredilir.  Kendiliğinden sona erdiği tespit edilen veya feshine karar verilen derneklerin tasfiye ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra dernekler kütüğündeki kayıtları silinir.Feshedilmesi için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir dernek, fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar alındığı takdirde soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılamaz.Tasfiye işlemleri sonucu derneklerin defter ve belgelerinin saklama usulu, süresi ve tasfiyeye ilişkin gerkli belgeler yönetmelikte düzenlenir. (5253 sayılı dernekler kanununun 15. maddesi)

Madde. 42

İşbu 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği tüzüğü 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni kanununun hükümlerine göre tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır.

Madde. 43 

İş bu tüzükte bulunmayan hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunun ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun hükümleri uygulanır.

Madde. 44

İşbu 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği tüzüğü İzmir Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün (İzmir Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü) 18.01.2018 tarih ve 41330036-470.3434 sayılı ve  tüzük değişikliği (35.042.051) konulu yazıları ekinde gönderilen 26.01.2018 tarihli ve 41330036-477-35.042.051-180519 sayılı tüzük inceleme raporu konulu yazıları gereğince mevcut dernek tüzüğünün yasalara ve yönetmeliklere göre eksik ve yanlışlarının giderilerek 31 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı gündemine tüzük değişikliği için madde konulmuştur.

31 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında dernek üyelerinin 2/3 (üçte iki) sinin çoğunluğu sağlanarak mevcut dernek tüzüğünün 1.8.13.19.21.26.27.28.29.ve 44.ncü maddeleri değiştirilerek derneğin faaliyet alanı başlıklı yeni bir madde yazılıp (6.madde)  30. madde tüzükten tamamen çıkarılarak yeni hazırlanan dernek tüzüğü genel kurulda madde madde okunup görüşülerek açık oylama sonucunda 45 maddeden oluşan dernek tüzüğü oybirliği ile kabul edilerek incelenmek üzere derneğimizin resmi yazısı ve Olağan Genel Kurul Divan tutanağı ekinde sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

Madde. 45

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.