TÜZÜK
 

I. BÖLÜM : AMAÇLAR ve ANA İLKELER

Madde 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

"360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği" adı ile kurulan derneğin merkezi İZMİR- URLA'dadır. Derneğin kısa adı “360 Derece A.G.” biçimindedir.

Madde 2. DERNEĞİN AMAÇLARI:

360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği’nin amacları ;
“ Bilim, kültür ve çevre koruma bilinci alanında, ülkemize ve ülkemiz insanına maddi ve manevi katkıda bulunmaktır. Bu amaç için 360 Derece A.G., tarih bilincini, insanımız ve insanlık için sürekli ayakta tutan projeler üretir ve bunları hayata geçirir.

Bu projeleri üretirken 360 Derece A.G., her zaman bilimsel ölçütü tek ölçüt olarak alır ve konusunda akademik çevrelerce bilinen ulusal ve uluslararası güvenirlik kazanmış bilim adamları, bilim kuruluşları ile işbirliği yapar.
Derneğin amacı,tarih ve deniz tarihi araştırmalarını ve bilimsel çalışmaları tasarlamak, önermek, başlatmak, sonuçlandırmak, desteklemek, gözlemcilik yapmak ve araştırma sonuçlarını ve bilimsel yayınları bilim dünyasına ve kamuoyuna sunmaktır. Bilim dünyasının yöntemlerini kullanarak, insanlığın tarih bilimine ilgi duymasını ve geçmişe bilinçle bakmasını sağlamaya yönelik faaliyet içinde olmaktır.

“360 Derece A.G.” nin amacı, denizlerde, içsularda ve kıyılarda; doğal, tarihi ve kültürel çevrenin, öğelerinin araştırılmasına, incelenmesine; doğal kaynakların ve kültürel mirasın korunmasına, çoğaltılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunmaktır.

İnsanlığı etkilemiş olan tarihi olayları, deneysel tarih ve arkeoloji yöntemleri ile yeniden canlandırmak, gerektiğinde her türlü üretimi gerçekleştirmek ( projeler için gerekli olan tekne,bina araç-gereç vb. gibi) bunu yaparken bilimin tüm olanaklarından yararlanmak ve proje sunumlarını, çağdaş yayın ve gösterim teknikleri ile sağlamak derneğin amaçları arasındadır.

360 Derece A.G. bilimsel çalışmalara öncülük etmek için, projelerin ve araştırmaların sonunda ortaya çıkan bilgilerin derlenmesi yayınlanması, sunulması ve veri tabanlarının oluşturulması için faaliyetler yürütür.

Doğa - deniz - insan - su - tarih - kültür - teknoloji ilişkilerinin araştırılması, toplanması, oluşturulması için incelenmesi, tanınması, tanıtılması ve bunlarla ilgili değerlerin sevdirilmesi, koruma bilincinin yaygınlaştırılması için çalışmaktır.
Dernek amaçlarına uyan konulardaki akademik ya da bağımsız çalışmalara ve projelere maddi ve manevi destek vermek, işbirliği yapmak; öncelikle tarih canlandırması ve deneysel arkeoloji ile ilgili olmak üzere denizlerde, içsularda, kıyılarda, sualtında bilimsel çalışma yapmak isteyen bilimcilere ve bağımsız-araştırmacılara yardımcı olmak; araştırma olanakları yaratmak; ve gene bu konularda ileriye dönük eğitim ve burs çalışmaları yürütmektir.

360 Derece A.G.nin amacı: aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak, yurt içinde ve yasal izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek, 360 Derece A.G. nin ürettiği proje çalışmalarından ortaya çıkan giderlerine maddi katkı sağlamak ve amaçları doğrultusunda işbirliği yaparak bu konuda hizmet vermektir.

Madde 3. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI:

a) Tarih ve deniz tarihine yönelik her türlü bilimlerarası araştırmalar ve bilimsel çalışmalar.
b) Sualtına yönelik her türlü bilimlerarası araştırmalar ve bilimsel çalışmalar
c) Arkeoloji, deneysel arkeoloji ve su altı arkeolojisi,
d) Su ve Kıyı Ekosistemleri
e) Deniz ve denizcilik tarihinde kaynaklanan ve tarih araştırmalarına yön verecek deneysel çalışmalar,
f) Deniz harp tarihi,
g) Sualtı ve Deniz Biyolojisi ve Ekolojisi,
h) Tarihi ve doğal çevre koruması ve bilincinin yayılmasına yönelik her türlü çalışma,
i) Doğa tarihi araştırmaları,
j) Amaç ve konularına göre belgesel film üretmek,

Madde 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

360 Derece A.G. amaçlarını gerçekleştirmek için:
1. Öncelikle Üniversitelerin Akademisyenleri ve öğrencileri olmak üzere, orta ve yüksek öğretimdeki öğretmen ve öğrencilerin, deneysel tarih ve arkeoloji alanına yönlendirilmesi için,destekleyici ve özendirici çalışmalar yapar.
2. Deneysel tarih ve arkeolojinin ilgi alanı içindeki konuların araştırılması ve incelenmesi için; bilimsel çalışmaları yapar , araştırma ve keşif gezileri düzenler.
3. Üniversitelere, akademisyenlere ,bilimadamlarına ve araştırmacılara yönelik derneğin çalışma konularıyla ilgili olan başlıklarda dönemsel / yaz okulları açar, gezici / yerleşik kurslar düzenler.
4. Gerekli onay ve izinler alınarak ; yapılan projelerin ve bilimsel çalışmaların sonuçlarını kitap, dergi, belleten, bülten, süreli yayınlar, radyo ve televizyon yayınları, video kaset, fotoğraf gibi yazılı ve de görsel ve işitsel araçlarla kamuoyuna duyurur.
5. Gerekli izin ve onayları alarak; yurtiçinde ve yurtdışında her türlü geziler, sergiler, saydam ve video-film gösterileri, konferanslar, forumlar, seminerler, kurslar, paneller, sunuşlar düzenler veya düzenleyenlere yardımcı olur.
6. Okullarda, ilgili kuruluşlarla, bakanlık bölümlerinde saydam ve film gösterileri, tanıtıcı sunuşlar, sergi ya da benzeri görsel etkinlikler yapar.
7. Bilimsel çalışma, koruma ve eğitim amaçlı araştırma, inceleme ,belgeleme ve tarih bilincini oluşturmak için üyelere, okullara, ilgili kişi ve kurumlara gönderilecek yayınlar hazırlar; her tür eğitim kurumunda konuyla ilgili eğitim faaliyetleri düzenler veya yürütülen eğitim faaliyetlerini destekler.
8. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmeye yönelik her türlü hizmet ve uygulama projeleri ile çalışmalarını yürütür; Genel Kurul kararıyla, ortaklıklar, iktisadi işletme(ler) ve vakıf(lar) kurar ve yönetmek üzere Yönetim Kuruluna yetki verir.
9. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, kiralar, kiraya verir, her türlü ayni ve tahsi hakları tesis eder veya ettirir. Her türlü inşaatı yaptırır, taşınır mallar ve haklar satın alabilir. Araştırma, eğitim ve koruma amaçlı olarak; ada, adacık, kıyı kuşağı ve orman tahsisi kabul eder, kiralar ya da satın alır.
10. Akademisyenlere, bilimcilere ve bağımsız-araştırmacılara eğitim, araştırma bursları, proje ve tez yürütme desteği verir. Araştırma ve koruma projeleri yaptırır. Derneğin amaç kapsamındaki konularda akademik tez hazırlayanları destekler.
11. Her türlü eğitici, tanıtıcı malzeme ve hediyelik eşyalar, gereçler yaptırır ve dağıtır. Kermesler düzenler, fuarlara katılır.
12. Yayın, haber ve uygulamalarla ilgili görüşlerini yetkili mercilere, kamuoyuna duyurur; gerektiğinde adli ve idari mercilere başvurur.
13. Özel ve tüzel kişilerin doğal alanları,denizleri -içsuları, tarihi sit alanlarını korumayla ilgili çalışmalarını olanakları ölçüsünde destekler; derneğin kendisi de çeşitli projeler hazırlayarak bilimsel araştırmalar düzenler; bu amaçla bilimsel laboratuarlar, gözlem evleri, araştırma istasyonları kurar.
14. İlgili yasa hükümlerine bağlı kalarak, gerekli izinler ve onaylar alındıktan sonra; aynı amaca yönelik uluslararası dernek, kuruluş, akademi ve vakıflara üye olur, ulusal ve gerekli merciilerin izni ile uluslararası akademik kuruluşlarla işbirliği yapar. Gerektiğinde akademik kuruluşlarla bilimsel çalışmaları yürütmek için protokol ve sözleşmeler yapar.
15. Gerekli izinler ve onaylar alındıktan sonra; tüm ören- kazı alanlarında, milli parklarda, müzelerde, denizler ve içsularda, sit alanları ve ormanlarda araştırmalar, bilimsel çalışmalar yapar ve konuyla ilgili etkinliklere katılır.
17. İlgili kuruluş ve kurumlara önerilerde bulunur proje taslakları hazırlar. Kurumlara, şirketlere, kişilere; konusu ile ilgili ve çevre konularında danışmanlık yapar.
18. Oluşturduğu bilimsel projeler ve kendi konularında; araştırmacıların ve bilimcilerin, kendi adlarına yurtiçi veya yurtdışındaki kongrelere, seminerlere, kurslara, konferanslara, toplantılara katılmaları, bilgi ve deneyim alışverişi yapmaları için nakti ya da ayni destekler yapar.
19. Gerekli izinler ve onaylar alındıktan sonra; Madde 3 deki ilgili konuları kapsayan başlıklardaki kitap ve her türlü diğer yayınların, belgelerin toplandığı kütüphaneler, kitaplıklar, belgelikler, müzeler kurar, destek olur.
20. Dernek, araştırma gruplarınca üretilen projeler, kitaplar, etüdler, film,fotoğraf , yazılı her türlü yayın, düzenlenen sergi , hasılı her türlü fikir ve sanat eserine ilişkin telif hakkını gerekli ve yetkili mercilere tescilletir.

Madde 5. DERNEĞİN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Dernek, amacına ulaşmak için; yasal sınırlamalar dışında,
1.Yurt içi ve yurt dışından, miktar ve değeri kısıtlanmamış para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallara ihtira hak ve beratlarına, lisans, imtiyaz ve telif haklarına, marka, model, resimlere know-how gibi gayrimaddi ve maddi haklara gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olabilir ve kullanabilir, sözleşmeler yapabilir ve sözleşmeleri gerektiğinde fesih edebilir.

2.Derneklere ilişkin yasa hükümleri uyarınca, sahip oldukları üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir taşınır ve taşınmaz malları alıp satabilir, inşa edebilir, ifraz ve tevhit edebilir, devir ve ferağ edebilir; kendi alacakları için başkalarının ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde her türlü rehin ve ipotekler, irtifak hakları tesis ve bunları tecdit temdit, tebdil ve fek edebilir, kira akitleri yapıp bunları tapuya tescil ettirebilir, kira sözleşmelerini devralabilir ve/veya devredebilir taşınmazların gelirlerini toplayabilir ve dernek amaçları doğrultusunda harcayabilir.

3.Dernek mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ve/veya gelirlerini bir yada bir çok kez dernek amaçları doğrultusunda yatırımda kullanabilir, dernek amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları dernek amaçları doğrultusunda yönetebilir ve bunlara ilişkin tasarrufta bulunabilir dernek amaçları doğrultusunda menkul değerleri alabilir ve derneğin amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satabilir.

4.Derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçindeki ve yasal izin alındığında yurtdışındaki dernekler,vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapabilir, bunlardan yardım alabilir, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapabilir, gerek gördüğünde bu anlaşmaları fesih edebilir taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabul edebilir.

5.Medeni Kanun hükümleri gereğince kâr ve spekülasyon amacı olmamak ve dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak koşulu ile her türlü ayni ve/veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrımenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi irtifaklar tesis edebilir ve bu haklarını kullanabilir, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri alabilir, geçerli banka kefaletlerini kabul edebilir derneğin amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alabilir, kefalet rehin, ipotek ve diğer güvenceleri verebilir, derneğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan dernek amaçları doğrultusunda gelir elde edebilir.

6.Derneğe amaçları doğrultusunda gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir bunları doğrudan işletebilir ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirebilir, derneğin amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat, sponsorluk ve benzeri sözleşmeleri yapabilir, gerektiğinde bunları fesih edebilir, eğitim merkezleri açabilir.

7.Dernek üyelerini, derneğe hizmet sözleşmesi ile bağlı olanları ve derneğin amacını gerçekleştirmesi için gönüllü olarak çalışan kişileri yurt içinde ve yurt dışında masraflarını karşılamak suretiyle lisans ve lisans üstü eğitime, sertifika programlarına, doktora, master programlarına gönderebilir, dernek amaçlarında gerekli ve kullanılacak geliri sağlama amacıyla eğitim programları düzenleyebilir.

8.Dernek amaçları doğrultusunda ki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla; merciilerden yasal izin almak koşuluyla ve kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı,eğitim amaçlı veya oluşturmuş olduğu projelerdeki materyalleri-tekne,özel deney aleti maket, model vb. desteklemek için ve eğitim amaçlı atölye, işlik, labaratuar vb. gibi tesisler kurabilir ve işletebilir.

9.Dernek amacı doğrultusunda Dergi,gazete,kitap,broşür ve benzeri yayınlar yapabilir ,bu yayınların dağıtımını gerçekleştirebilir,gerekli yasal izinler alınabildiği takdirde görsel ve işitsel medya ve iletişim kanalları ve araçları ile ilgi olarak radyo ve televizyon ve benzeri istasyonları kurarak amaçları doğrultusunda yayınlar yapabilir,sair radyo ve televizyonlar için amaçları doğrultusunda programlar hazırlayabilir.

10. Yasal mercilerden izin almak şartıyla dernek üyelerinin birlikteliklerini ve dinlenmelerini sağlamak için dernek adına lokal açar, lokal için taşınmaz mal kiralamak veya satın alıp lokali işletir.( 5253 sayılı dernekler kanununun 90. maddesi hükmü uygulanır.)

Dernek, bu iş ve işlemleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Dernek, amacını gerçekleştirmek için yapacağı iş ve işlemlerde Atatürk İlke ve İnkilaplarına bağlı olacak ve siyasetle uğraşmayacaktır.
Dernek, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, yasa ,tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranamaz. Hiçbir resmi kurum ve kuruluşun yetki ve görev alanı içine giremez.
Dernek, bu yetki, sorumluluk ve gelirlerini Kanunla yasaklanan amaçlar doğrultusunda kullanamaz .

Madde 6. DERNEK KURUCULARI:

Derneğin kurulmasını gerçekleştirmiş üyelere özgü, yaşamları boyunca verilmiş, bir tüzüksel konumdur. Kurucu Üyeler, herhangi bir kurulda yer almamış olsalar bile, Yönetim Kurulunun ve diğer alt-kurulların/yarkurulların toplantılarına dinleyici olarak katılabilirler. Yönetim Kurulunun isteği durumunda Denetleme Kurulunun ve gerekli görülen bazı üyelerin de katılımı sonucunda oluşacak genişletilmiş Yüksek Danışma Kurulu toplantılarında yer alabilirler. Kurucu Üyeler için, derneğin ücretli etkinliklerinde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek miktar kadar indirim yapılabilir.

II. BÖLÜM : ÜYELİK KURALLARI

Madde7. ÜYE TÜRLERİ
a. Kurucu Üye
b. Öncü Üye
c. Asal(Asli) Üye
d. Onursal Üye
e. Kıdemli Asal Üyelik
f. Emekli Üyelik

Madde8. ASAL ÜYELİK KOŞULLARI
a.Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneklere üye olabilirler. Medeni haklarını kullanma yetkisini sağlayan ve onsekiz(18) yaşını bitirmiş bulunan, dernek amaçlarını benimseyen ve dernekler yasasında belirtilen özellikleri taşıyan herkes, Madde 9a nın sağlanması ve Madde 10 daki işlemlerin tamamlanması koşulunda derneğe üye olabilir.
b. Dernek üyelerinin, eşit tüzel iyeliği(hakları) vardır. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa/ayrılma seçiminde özgürdür.Tüzel kişinin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır.Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinden tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
c. Her üyenin, Genel Kurul toplantısında salt bir(1) oy kullanma iyeliği vardır. Her üye, oyunu ancak ve ancak kendisi kullanır.
d. Her türlü üye adaylığı için, seçici konumundaki üyelikte iki(2) tam yılını doldurmuş en az iki(2) asal üyenin, Yönetim Kuruluna yapacağı gerekçeli yazılı öneri başvurusu gerekir.
e. Derneğe giriş ödentisini ve yıllık ödenti miktarını ödemeyi kabul etmek gerekir.

Madde 9. ÜYELİKTEN AYRILMA

Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır.

Madde 10. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ


Dernek amaçlarına ve törel ilkelerine aykırı davranış gösterenler, ya da Derneğin onuruyla bağdaşmayacak davranış ve yıkıcı tutum içinde bulunanlar, yıllık ödentiyi vermeyen üyeler, Yönetim Kurulunun gerekçeli yazılı isteği ve çağrısı üzerine toplanan, görev ve sorumlulukları Madde-24 de belirtilmiş olan Disiplin Kurulu’nun yönlendirici ve öğütleyici(istişari mahiyetteki) gizli oylama ile üçteiki(2/3) çoğunluk oyuyla saptadığı görüşü üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile, kişiye-özel gönderilecek yazılı bildirimle, Dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun üyelikten çıkarma yönündeki isteğini değerlendirirken; gerekli incelemeleri yapar, sözkonusu kişinin yazılı ve gerekirse sözlü savunmasını verebilmesine olanak yaratmak için kişiye yazılı çağrı yapar. Bu işleme yanıt vermeyen ya da uymayan kişiye bir kez daha çağrı çıkarılmaz. Üyelikten çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı, bildirim tarihinden başlamak üzere onbeş(15) gün içinde Dernek Yönetim Kuruluna vereceği bir dilekçe ile ilk Genel kurul Toplantısında görüşülmek üzere itirazının işleme alınmasını isteyebilir. Bu yazılı istek, o tarihten sonraki ilk Genel Kurulun gündem maddeleri arasına alınmak zorundadır. Genel Kurulda konu görüşülür. Ancak, Genel Kurulun üçteiki(2/3) çoğunluk oyuyla kişiye üyelik hakları geri verilebilir. İlk Genel Kurula kadar kişinin tüm tüzel konumu ve tüzüksel iyelikleri askıya alınır. Belirtilen süre içinde, karşı dilekçe başvurusunda bulunmayan kişilerin üyelikleri silinir. Dernek üyeliğinden çıkarılan üyenin, Yönetim Kurulu kararından sonraki ya da Genel Kurul kararından sonraki bir(1) ay içinde alınan karara karşı T.C Mahkemelerine başvurmak hakkı saklıdır. Ayrıca, Yönetim Kurulu, T.C Dernekler Kanunu ile üyelikleri sakıncalı özellikler taşıyan ve yasaklanmış kişilerin, ya da sonradan bu duruma düşmüş üyelerin üyeliklerine yukardaki işlemlere gerek olmaksızın son verebilir.

III. BÖLÜM : KURULLAR VE BİRİMLER

Madde 11. DERNEK KURULLARI

a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetim Kurulu

Madde 12. GENEL KURUL


Dernek Genel Kurulu, her üç(3) yılda bir olağan olarak Kasım ayında toplanır ve seçme hakkına sahip üye sayısının yarıdan bir(1) fazlasının katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar.(5253 sayılı dernekler kanununun 62. maddesinin 2.fıkrası)

Madde 13. GENEL KURUL ÇAĞRI BİÇİMLERİ

Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.
13.1. Dernek Yönetim Kurulu , Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin lişstesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler genel kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
13.2. Genel Kurula katılacak üyeler, en az onbeş(15) gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi üyelere duyurulur. Aynı süre içinde durum mahallin en büyük Mülki Amirliğine bildirilerek genel kurula katılacak üyeler listesi eklenir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir(1) haftadan az olamaz.
13.3. İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelere açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üye tam sayıları toplamının iki(2) katından aşağı olamaz.
13.4.Genel Kurul toplantısı bir kezden çok ertelenemez.

Madde 14. GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.
14.1. Genel Kurula katılacak, tanımı 16.1 de yapılmış olan üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen "Genel Kurul Üyeleri Listesi" ndeki adların karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı almak koşuluyla toplantıya girebilirler. İmzalanan dizelgeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.
14.2. Genel Kurul, Sekreterin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir başkan,bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir.
14.3. Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az ondabiri(1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkin konuların gündeme konulması zorunludur.
14.4. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu kendisi kullanmak zorundadır.
14.5. Genel Kurulda karar yeter sayısı, Genel Kurula katılanların yarıdan bir(1) fazlasıdır. Ancak, Ana Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayıları aranır.
14.6. Merkez Genel Kurul Toplantısında Şubeler, her şube tarafından seçilecek olan ve her şubenin 10 (on) asal üyesine karşılık 1 (bir) saylav üye (delege) ile temsil edilir. Her temsilci üyenin 1 (bir) oy kullanma hakkı vardır.

Madde 15. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin sözkonusu olmadığı ya da biran önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir(1) ay içinde toplantıya çağırılır.
15.1. Dernek üye sayısının beştebiri(1/5) nin, konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu,
15.2.Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda oy çoğunluğu ile alacağı kararı,
15.3. Denetleme Kurulunun, Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oy birliği kararı.
15.4. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

Madde 16. GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
16.1. Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ve Dernek Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,
16.2.Çalışma Dönemi Çalışma Programı ile Yıllık Bütçe Yönetmeliği, Gelir ve Gider Çizelgelerini görüşüp onaylamak,
16.3.Çalışma dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulu asal ve yedek üyelerini seçmek,
16.4. Geçen çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulu çalışma bildirgesi ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini; Denetleme Kurulunun Denetim Raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmek,
16.5. Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,
16.6. Dernek üyeliğinden çıkarılan kişilerin, Yönetim Kurulu yaptırımına öngörülen süre içinde yapılan karşı çıkışları konusunda son karara varmak,
16.7. Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması, ortaklıklara girilmesi, iktisadi işletmeler kurulması, vakıf veya şirketlerle işbirliği konularında verilen Genel Kurul kararlarının yürütülüp uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
16.8. Gerekli izinler alındıktan sonra; Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak,
16.9. Derneğin dağılmasına ve malvarlığının devri veya dağıtılmasına karar vermek,
16.10.Dernek amaçlarına yönelik, gerekli diğer konularda karar vermek.

Madde17. YÖNETİM KURULU


Derneğin yetkili organı bulunan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.
17.1.Yönetim Kurulu, üç(3) yıllık süre için seçilmiş en az beş(5) asal ve beş(5) yedek üyeden oluşur; gizli oy, açık döküm ve sayımla seçilirler. Seçimlerden önce Genel Kurul, Yönetim Kurulu asal ve yedek üye sayısını saptar. Yedek üyeler en fazla oy alan üyeler arasından seçilir.
17.2.Yedek Üyeler, boŞalan asal üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için; Genel Kurul bir(1) ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.
17.3.Yönetim Kuruluna aday olabilmek için, üyenin dernekte enaz iki(2) tam yılını doldurmuş olması ve de tüzükte belirtilen alt-çalışma kurullarında / yarkurullarda / araştırma gruplarında / çalışma birimlerinde / yürütme kurullarında enaz bir(1) yıl boyunca etkin görev almış olması istenir.

Madde 18. YÖNETİM KURULUNUN ÇALŞMA İLKELERİ


Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.
18.1. Yönetim Kurulu seçimini izleyen altı(6) gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir Dernek Başkanı, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sözcü(sekreter), bir Sayman ve Dernek amaç ve görevleri konuları ile ilgili sözcüler seçmek yoluyla işbölümü yapılır.
18.2. Yönetim Kurulu en az ayda bir(1) kez toplanır ve gereğinde Olağanüstü Toplantı yapabilir.
18.3. Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir(1) fazlası ve karar yeter sayısı katılanlarn salt çoğunluğudur.
18.4. Yönetim Kurulu, Dernek Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

Madde 19. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ


Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
19.1. Türkiye Cumhuriyeti Yasaları bu Ana Tüzük Hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; Genel Kurul Kararlarını uygulamak,
19.2. Derneği, Dernek Başkanı aracılığıyla temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,
19.3. Çalışma Dönemi Çalışma Programı ile Yıllık Bütçe Yönetmeliği, Gelir ve Gider Çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,
19.4. Geçen çalışma döneminin Çalışma Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Çizelgelerini hazırlamak,
19.5. Dernek Başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve görev konularından uzaklaşan bu Ana Tüzük Hükümleri ve Genel Kurul Kararlarına aykırı davranış ve tutum, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gerekeni yapmak, cezaları vermek, yaptırımları belirlemek ve uygulamak,
19.6. Genel Kurul Toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemlerini saptamak üyelere ve mahallin en büyük Mülki Amirliğine vermek,
19.7. Danışma Kurulu Üyelerini seçmek ve önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek,
19.8. Yönetim ve görev konuları doğrultusunda görev yapacak alt-kurullar, yar-kurullar, alt çalışma birimleri, araştırma grupları kurmak; kişileri atamak ve raporları ve işlevleri hakkında gereken kararları almak,
19.9. Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,
19.10. Genel Kurulun onayıyla; Ortaklık, iktisadi işletme, Vakıf ve Yardımlaşma Sandığı, Kooperatif kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,
19.11. Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,
19.12. Dernek Ana Tüzüğünde öngörülen yönetmelikleri; araştırma gruplarının, çalışma yar-kurullarının ve birimlerinin, alt kurulların yönetmeliklerini yapmak, uygulanışını gözlemek ve gerektiğinde güncelleştirmek,
19.13. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,
19.14. Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve Dernek Malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yeni Yönetim Kuruluna teslim etmek,
19.15. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse; Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir(1) ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç(3) kişiyi bir(1) ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.
19.16. Dernek amaç ve görevlerine yönelik, gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak.

Madde. 20 DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu, üç(3) asal ve üç(3) yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca üç(3) yıl için gizli oy, açık sayımla seçilir. Bu kurul, dilediği zaman ve altı(6) ayı geçmeyen aralıklarla Dernek Yönetmeliğine göre denetleme görevini yapar ve sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna, toplandığında da Genel Kurula sunar. Görev ve yetkileri, Dernekler Yasasındaki gibidir.
.
Madde 21. ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ


Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz(30) gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetim Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asal ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve oturma yerleri(ikametgahları) Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

BÖLÜM IV : YÜRÜTME BİRİMLERİ


Madde 22. YÜRÜTME BİRİMİ


Yönetim Kurulunun gözetim ve denetiminde; amaçlar doğrultusunda ve ana tüzük hükümleri kapsamında, Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini profesyonel çerçevede ücretli olarak gerçekleştirir. Dernek organlarının kararlarını uygular; lokal ve tesislerin kurulması ve işletilmesini gerçekleştirir. İktisadi işletmeler ve vakıflarla, mülki makamlarla, kamuoyuyla Derneğin ilişkilerini yürütür. Yü
rütme Birimi, öncelikle bir Muhasebe Birimi kurar ve işlerliğe sokar.

Madde 23. YÜRÜTME BİRİMLERİ GÖREVLERİ

Dernek bütçesiyle, amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde profesyonel esaslara göre çalışan Yürütme Birimi görevlileri Yönetim Kurulunca atanır. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Sekreterler, İdari Sorumlular, Araştırma ve Koruma Projeleri Sorumluları, Eğiticiler, Birim ve Grup Sorumluları, Program Sorumluları ve Ofis Personeli yürütme birimi görevlilerini oluşturur. Yürütme Birimi görevlilerinin yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir. Yönetim Kuruluna doğrudan bağlı olarak çalışırlar.

Madde 24. UZMAN DANIŞMANLAR


Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere Çevre, Sağlık, Teknik, Mali ve Hukuk alanında ve Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü diğer konularda ve bilim dallarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla atanırlar.

Madde 25. DANIŞMA KURULLARI

Dernek amaç ve hizmet konularında yardımcı olmak, Dernek üyelerinin bireysel ve ortak sorunları ile özelliği olan konularda danışmanlık yapmak üzere geçici ya da sürekli olarak bilim, teknoloji, hukuk, mali, halkla ilişkiler, sanat ve benzer alanlarda görev yapmak üzere atanan Uzman Danışmanlar, Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda yönetim, denetleme ve danışma kurullarına danışmanlık yaparlar. Danışma Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından seçilirler.

25.1 Yüksek Danışma Kurulu :

Kurucu üyeler, dernek eski başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun dernek üyeleri içinden iki(2) yıl için belirlediği beş(5) danışman konumundaki üyeden oluşur. Her yıl enaz üç(3) kez Yönetim Kurulunun çağrısıyla toplanır. Derneğin uzun vadeli tasarılarını görüşür, izlenmesi gereken genel yolları belirler. İşlev olarak, Yönetim Kuruluna ve diğer kurullara öğütleyici ve yönlendirici bir yol izler. Yapılan çalışmaları ve uygulamaları tartışır.

25.2. Bilim Kurulu :

Yönetim Kurulu üyeleri ve Bilim Kurulu üyeleri, Bilim Kurulu Yönetmeliğinde belirtilen seçilme, aday olabilme niteliklerine ve ilkelerine göre, Bilim Kuruluna aday göstedikleri kişileri Yönetim Kuruluna önerirler. Yönetim Kurulunun biçimsel onayından sonra önerilen üye(ler) Bilim Kuruluna seçilmiş olurlar. Bu kurula seçilebilmek ve girebilmek için istenen birincil ve önsel koşul; aday kişinin bir bilim dalında akademik Doktora çalışmasını tamamlamış olması ve / veya uluslararası düzeyde saygınlığı ve önemi olan bir bilimsel yayında özgün yazıları çıkmış olması, konusunda tanınan ve yetkin çalışmalar yapmış bir bilimci ve araştırmacı olması, derneğin amaçlarını benimsemiş olması gerekmektedir. Bilim Kurulu üyeleri, onursal üyelik konumunda olabilecekleri gibi, istediklerinde asal üye durumuna geçebilirler.
Bilim Kurulunun işlevi, danışmanlık, yönlendirici ve öğütleyici konumda olacaktır. Derneğin kendisinin yapmayı tasarladığı ya da destek olacağı araştırmaların ve bilimsel çalışmaların, bilimsel anlamda ölçülendirilmesi ve değerlendirilebilmesi, bursların ve parasal araştırma desteğinin sağlıklı biçimde dağıtılabilmesi için Yönetim Kuruluna doğrudan danışmanlık yapacağı gibi; ülke ve bilim gündeminde önceliği olan, yapılmasının önemli olduğu düşünülen araştırma ve çalışmaların konu başlıklarını Yönetim Kurulu başta olmak üzere diğer alt-kurul ve gruplara öğütleyebilir ve onları yönlendirebilir.
Bilim Kurulu, Dernek amaçlarında belirtilen, ilgili akademik kuruluşların oluşturulması yolunda öncü girişimler ve ödevler üstlenecektir.

V.BÖLÜM : GELİRLER VE MALİ HÜKÜMLER

Madde26. DERNEĞİN GELİRLERİ

1. Giriş Ödentisi : Üyelik için başvuran aday üyenin, Yönetim Kurulunun üyeliğe alınma onayından sonra bir alındı belgesi karşılığı olarak yatırdığı paradır. Bu paranın miktarı Genel Kurul’ca 20,000,000.-Tl olarak belirlenmiştir. Her Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunun veya tüzükte belirtilen yeterli sayıyı sağlayan üyelerin önerisi ve Genel Kurulun onayıyla belirlenir. Kişinin üyeliğe alınması, giriş ödentisinin verilmesinden sonra kesinleşir. Giriş Ödentisi tek ödemede alınır, parçalı ödeme kabul edilemez.
2. Yıllık Ödenti: Her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilenler için ödenmesi öngörülen tutardır. Yıllık üye ödentisi, Genel Kurulun her iki yılda bir toplanacağı dikkate alınarak her yıl için 12,000,000.-TL belirlenmiştir. Bu yıllık ödenti niceliği, her Genel Kurulda günün koşullarına göre belirlenir. Yıllık Ödeme, Yönetim Kurulu’nun öngördüğü, onayladığı biçimde ve süre içinde parçalı olarak ödenebilir. Ödenti, ençok üç(3) parça olarak bölünür.
3. İlgili onay ve izinler alınarak, Dernekçe yapılan gösteri, konferans(konuşmalar), çekiliş / piyango, kermes, temsil, eğlence, davet, spor yarışması, kurs(alışım), seminer(topluçalışma), sunuş, gezi, konser gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,
4. Bağışlar ve yardımlar,
5. Derneğin yürüteceği hizmet ve koruma projelerinden elde edilen gelirler,
6. Dernekçe yapılan yayınlardan elde edilen gelirler,
7. Derneğin gerekli izinleri alabildiği takdirde, çalışma konuları ile ilgili amacını gerçekleştirmek için kuracağı, sualtına ve doğaya yönelik araştırma ve eğitim birimleri, labarotuarlar, iktisadi işletmeler, lokal işletmesi, ortaklıklar ve tesislerden elde edeceği gelirler.
8. Derneğin taşınır veya taşınmaz demirbaşlarını kiraya vererek mal varlığından kazanacağı gelirler.

Madde27. GELİR VE GİDER UYGULAMASINDAKİ YÖNTEM


Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel yasalarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile, beş(5) yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılan Alındı Belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Alındı belgesinde, ödemede bulunanların açık kimliği ve adresi bulunur.
Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz(30) gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa; Dernek, özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve yıllık ödenti kabul edebilir.
Mahallin en büyük Mülki Amirliği, bu alındı belgesini, liste halinde tutanağa bağlayarak onaylar.
Bağış ve aidat toplayacak kişileri veya kişiyi, Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bu karar en büyük Mülki Amirliğe tescil ettirilir.

Madde 28. DERNEK TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER VE MUHASEBE


Üye kayıt defter hesap ve kayıtları,mali durum ve faaliyet sonuçları ile ilgili usül ve esasları 05 .04.2003 gün ve 25070 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan” Derneklerin Tutacakları Defter,Muhasebe Hesap Kayıtlarıyla İlgili Usül ve Esaslara Dair Yönetmelik” esaslarına göre yürütülür.

Tutulacak Defterler şunlardır;
A- İşletme hesabı esasına tabi olan dernekler tarafından ;
1- Üye kayıt defteri 2-Karar defteri 3-İşletme hesabı defteri 4- Envanter defteri
B- Bilanço esasına tabi olan dernekler tarafından;
1- Üye kayıt defteri 2-Karar defteri 3-Yevmiye defteri 4-Büyük defteri
5-Envanter defteri,
Tutulur ve bu defterlerin noterden tastiki zorunludur.

VI. BÖLÜM : YEREL ÖRGÜTLENMELER ; ŞUBELER

Madde29. ŞUBELERİN KURULUŞU


Dernek, kendi çalışmalarına destek olması amacıyla tüzük amaçları doğrultusunda, gerekli gördüğü durumlarda Genel Kurul kararıyla il, ilçe ve köylerde onay ve izinler alarak şube açabilir. Bu amaçla, Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen enaz üç(3) kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük Mülki Amirliğine yazılı başvuru yapılır. Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, oturma yeri ve uyruğu ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya Dernek Tüzüğünün çoğaltılmış iki(2) örneği ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur. Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde enaz altı(6) aydan beri oturuyor olması gerekmektedir. Şube; kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda Dernek Merkez Kurullarının onay ve denetimine bağlıdır.

Derneğin Merkez Yönetim Kurulu, Şube genel Kurulu ile Şube Yönetim Kurulunun yasalara, Dernek ana tüzüğü ve törel ilkelerine ve merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış Şube Yönetmeliği hükümlerine aykırı biçimde aldığı kararların gözden geçirilmesini ve uygun kararlar alınmasını isteyebilir. Anılan şube kurullarının eski kararlarında ısrar etmeleri durumunda ise kesin kararı almaya Derneğin Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Şube Yönetim Kurulu üyeleri başta olmak üzere, diğer tüm üyeler, Merkez Yönetim Kurulu kararıyla görevden alınabilirler. Yönetim Kurulu, Şubenin etkinliklerinin askıya alınmasına yetkilidir.

ŞUBE KURULLARI:

Şube genel kurulları; olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. (5253 sayılı dernekler kanununun 7. maddesi )
Madde 30. ŞUBELERİN ORGANLARI VE GÖREVİ
Genel Kurul: Şube üyelerinin iki(2) yılda bir kere toplanmasıyla oluşur. Toplantı enaz onbeş(15) gün önceden yer, gün, saat ve gündem belirtilerek duyurulur. Diğer Genel Kurul toplantısı uygulamaları aynen merkezde olduğu gibi yürütülür.
Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını Merkez Genel Kurulu toplantısından en az onbeş(15) gün önce bitirmek zorundadır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, Merkez Genel Kurul toplantılarındaki usuller çerçevesinde ertelenir. Şube Genel Kurul toplantısının yapılış biçimi de aynen merkezde olduğu şekilde gercekleştirilir. Dernek Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurul toplantısına bir gözlemci gönderebilir. Ayrıca Şube Denetim Kurulu rapordan bir(1) örnek de merkeze gönderir.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri: Şube Yönetim ve Denetim Kurullarının hazırladığı raporların görüşülmesi, Şube Yönetim Kurulunun aklanması(ibrası), Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabulu, şube tüzüğünün değiştirilmesi, şubeye gerekli taşınmaz malların alınması veya satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi, gerekli hallerde şube çalışma kurullarının, birimlerin, araştırma gruplarının oluşturulması; Merkez Genel Kurul toplantısında, şubeyi temsil edecek ve oy kullanacak her on(10) asal üyeye karşılık gelecek biçimde bir(1) Saylav Üyenin (delegelerin) belirlenmesi, Şubenin kapatılması.
Yönetim Kurulu: Görev ve üyelerin tanımı açısından Madde 17,18 ve 19 a tabidir.
Denetim Kurulu veya Denetleyici: Madde 20'ye tabidir.
Şubeler, bir sonraki yılın etkinlik izlencelerini her yılın Ekim ayında, Merkez Yönetim Kuruluna ve ona bağlı çalışan merkez alt-kurullarına sunarlar. Merkez Yönetim Kurulunun onayından sonra etkinlik takvimi geçerlik kazanır.

Madde 31. ŞUBELERİN TUTACAĞI DEFTERLER

Tutlacak defterler şunlardır;
A- İşletme hesabı esasına göre ;
1- Üye kayıt defteri 2- Karar defteri 3- İşletme hesabı defteri 4- Envanter defteri
B- Bilanço esasına göre;
1- Üye kayıt defteri 2- Karar defteri 3- Yevmiye defteri 4-Büyük defter 5-Envanter defteri
Tutulur ve bu defterlerin noterden tastiki zorunludur.

VII. BÖLÜM : DİĞER HÜKÜMLER

Madde 32. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden ONDABİRİNİN yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilinir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğudur.
Genel kurul kararları,toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.Şu kadr ki,tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. (4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 81. maddesi )

Madde 33. YAYINLANACAK BİLDİRİLER VE BENZERİ YAYIMLAR


Yayınlanacak bildiri, bildirge, demeç ve benzerlerinde; bunların yayınlanması kararına katılan Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır. Yukarıda adı geçen türdeki yayınlar dağıtımından yirmidört(24) saat önce Alındı Belgesi karşılığında Cumhuriyet Savcılığı ve mahallin en büyük Mülki Amirliğine verilir.

Madde 34. DERNEĞİN GENEL KURUL KARARI İLE FESHİ VE HÜKÜMLERİ


Genel Kurulun, Derneğin kapatılmasına ve dağıtılmasına karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma tüzel iyeliği(hakkı) olan bulunan Dernek üyelerinin enaz üçte ikisinin(2/3) birinci toplantıda hazır bulunması koşuluyla, toplantıda hazır bulunanların üçteiki(2/3) oyu ile kapatma kararıyla alınır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması durumunda üyeler, 15.Maddenin 2'nci bendine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun kapatma ve dağılma konusu görüşülebilir. Derneğin kapatılmasına ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçteiki(2/3) çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin kapatılması ve dağıtılması, beş(5) gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirine yazıyla bildirilir. Derneğin kendini kapatması ve dağıtması durumunda, Derneğe ait bütün taşınır ve taşınmaz mallar Genel Kurul onayı ile THK (Türk Hava Kurumu)nun URLA şubesine devredilir. Tasfiye İşlemleri Genel Kurulca seçilecek üç(3) kişilik bir Tasfiye Heyeti tarafından alacakların ve borçların temizlenmesi, taşınır / taşınmaz malların devri yapılarak gerçekleştirilir.

Madde 35. YÖNETMELİKLER

a) Personel Özlük Hakları Yönetmeliği
b) Genel Muhasebe ve Bütçe Yönetmeliği
c) İktisadi İşletme Yönetmeliği
d) Araştırma Grupları, Çalışma Birimleri ve Yönetsel Alt-Kurullara / Yarkurullara ilişkin yönetmelikler
e) Bilim Kurulu Yönetmeliği
f) Şubeler Yönetmeliği

Madde36. HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Dernek, Tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nun hükümlerine tabidir.
Madde. 37. GENEL KURUL KARARLARINA İTİRAZ
(4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 83. Maddesi )
Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye karar tarihinden başlayarak BİR AY içinde, toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak BİR AY içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak ÜÇ AY içinde, MAHKEMEYE başvurmak suretiyle kararın İPTALİNİ isteyebilir.

Diğer organların kararlarına karşı dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe İPTAL DAVASI açılamaz.
Genel Kurul kararlarının yok veya MUTLAK BUTLANLA hükümsüz sayıldığı durumlar SAKLIDIR.

Madde.38 DERNEKLERİN SANDIK KURMALARI
Dernekler tüzüklerinde öngörülmek ve sağlanan KARI üyelerine aktarmak şartı ile üyelerinin YİYECEK, GİYECEK gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal hizmetlerini, kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile SANDIK kurabilirler. Sandıkların kuruluş ve çalışma esasları , İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’nca hazırlanacak YÖNETMELİKLE belirlenir.

Madde 39. GEÇİCİ MADDELER

39.1. Bu tüzükte adı geçen ve de belirtilen alt-kurullara / yarkurullara, birimlere, araştırma gruplarına ilişkin yönetmelikler, Yönetim Kurulunca ençok bir(1) yıl içerisinde hazırlanıp işlerliğe sokulacaktır
39.2. Bilim Kurulu Yönetmeliği, Yönetim Kurulu tarafından en çok bir (1) yıl içerisinde hazırlanıp işlerliğe sokulacaktır.
39.3. Bilim Kurulu üyeleri bir keze özgü olmak üzere Kurucu Üyelerce belirlenir.
39.4 Yönetim Kurulu, dernek bir(1) tam etkinlik yılını doldurunca, derneğin Kamuya Yararlı kurumlar konuma geçirilmesi için çalışmaları başlatır ve gerekli başvuruları gerçekleştirir.
39.5 İlk Genel Kurul tarafından seçimle belirlenecek, ilk Yönetim Kurulu için Madde-19.3 de belirtilen koşullar aranmayacaktır.
39.6.Öncü Üyeleri önerme hakkı Kurucu üyelere aittir.
39.7. İlk iki(2) yıllık dönem içinde, üye önerme hakkı Kurucu ve Öncü üyelere özgü bir haktır
39.8.Kurucu üyeler, giriş ödentisini ilk Genel kurul’a kadar ödemek zorundadırlar.

Madde .40 İÇ DENETİM

Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarınada denetim yaptırılabilinir.Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz
Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,defter,hesapve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutlup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu,üyelerin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi,yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.(5253 sayılı dernekler kanununun 9. maddesi )

Madde.41 GELİR VE GİDERLERDE USUL İLE DERNEK DEFTERLERİ


Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi BEŞ YILDIR.
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile basılır.Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.
Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlarile ilgili usul ve esaslar yönnetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.(5253 sayılı dernekler kanununun 11. maddesi )

Madde. 42


Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin, para mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para,mal ve hakları,mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Kendiliğinden sona erdiği tespit edilen veya feshine karar verilen derneklerin tasfiye ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra dernekler kütüğündeki kayıtları silinir.
Feshedilmesi için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir dernek, fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar alındığı takdirde soruşturma vedava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılamaz.
Tasfiye işlemleri sonucu derneklerin defter ve belgelerinin saklama usulu, süresi ve tasfiyeye ilişkin gerkli belgeler yönetmelikte düzenlenir. (5253 sayılı dernekler kanununun 15. maddesi)

Madde. 43


İşbu 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği tüzüğü 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni kanununun hükümlerine göre tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır.

Madde. 44

İş bu tüzükte bulunmayan hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunun ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun hükümleri uygulanır.