2006-02 National Geographic2005-12 Cumhuriyet Gezi2005-10 National Geographic
   
2009-05 National Geographic2008-11 National Geographic2006-02-00 National Geographic
   
2009-06 Yelken Dünyası2009-06 Naviga2009-06 İzmir Life
   
2010-09- Deniz Magazin2010-08 NTV Tarih2010-08 Naviga
   
2012-07 Elele2010-10 Naviga2010-09 Naviga
   
2010-09-27 RFI2010-07 Atlas2009-10 Archeologia
   
2010-09 Aktüel Arkeoloji2010-06 Ege Life2010-12 Para Dergi